Δευτέρα 3 Μαΐου 2010

Η ελληνική διοίκησις...

"Δεν λέγομεν ότι οι άνθρωποι του τόπου ήσαν εκτάκτως κακοί. Αλλού ίσως είναι χειρότεροι. Αλλά το πλείστον κακόν οφείλεται αναντιρρήτως εις την ανικανότητα της ελληνικής διοικήσεως. Θα έλεγέ τις ότι η χώρα αύτη ηλευθερώθη επίτηδες διά να αποδειχθή ότι δεν ήτο ικανή προς αυτοδιοίκησιν. Αλλά ταύτα δεν είναι του παρόντος."
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Βαρδιάνος στα σπόρκα (1893), Άπαντα, τόμος β', εκδόσεις Δόμος, σελ. 571.

Νόμιζα, τουλάχιστον (ξανα)διαβάζοντας Παπαδιαμάντη, αφημένος στον ηδύτερο της ελληνικής λυρισμό, ότι θα ξεχνιόμουν...